Håndhævelsesloven

PRIS: GRATIS
DATO 2011-11-14
FORFATTER Morten Frank
ISBN 9788761930620
FILSTØRRELSE 3,10 MB
FORMAT PDF EPUB FB2 MOBI
SPROG DANSK
novirus

BOGBESKRIVELSE

Lovkommentaren giver en samlet og tilbundsgående fremstilling af de nye klageregler og klageprocessen, efter håndhævelsesloven trådte i kraft 1. juli 2010 og erstattede daværende klagenævnslov. Håndhævelsesloven implementerer med forsinkelse dir. 2007/66 i dansk ret og indeholder væsentlige nyskabelser og tilpasninger af den eksisterende retsstilling, bl.a.: Nye sanktioner i form af ’uden virkning’ og alternativ sanktion Justering af reglerne om standstill og opsættende virkningIndførelse af præklusive klagefrister Klagenævnet, der i visse tilfælde bliver obligatorisk klageinstans På en række punkter giver loven anledning til betydelig tvivl, og forfatterne identificerer disse særlige problemområder og påpeger mulige konsekvenser. Lovkommentaren inddrager den righoldige praksis fra klagenævnet, de danske domstole, EU-Domstolen og Retten i Første Instans. Målgruppe Bogen er egnet som opslagsredskab til såvel ordregiveren, den potentielle klager, rådgiveren, samt andre med interesse for håndhævelse af udbudsreglerne. Om forfatterne Torkil Høg er partner hos Lett Advokatfirma og har i en årrække rådgivet offentlige myndigheder og private virksomheder om konkurrence- og udbudsret, herunder EU’s udbudsregler og tilbudsloven. Torkil er ph.d. fra Aarhus Universitet og er forfatter til bl.a. bogen ”Udbudsretlige Erstatningsspørgsmål” fra 2005. Morten Frank er advokatfuldmægtig hos Lett Advokatfirma og har i en årrække rådgivet om EU’s udbudsregler og tilbudsloven, herunder førelse af sager for Klagenævnet for Udbud. Morten er fortatter til flere artikel om bl.a. udbudsretlige forhold og underviser såvel ordregiver- som tilbudsgiversiden i EU’s udbudsregler. Morten underviser tillige på Københavns Universitet.

Specifikationer

Du kan læse eller downloade bog Håndhævelsesloven i PDF, ePUB, MOBI format på dette websted.. God gratis bog Håndhævelsesloven.

...dhævelse af udbudsreglerne m.v. - Økonomi- og Erhvervsministeriet Ændringerne af håndhævelsesloven skal desuden ses i sammenhæng med de planlagte ændringer af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud, der forventes at træde i kraft den 1. juni 2013. I udkastet til bekendtgørelsen fastsættes klagegebyret for klager vedrørende udbudsdirektiverne til 20.000 kr. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud1. Herved bekendtgøres lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i ... Lovkommentaren giver en samlet og tilbundsgående fremstilling af de nye klageregler og klageprocessen, efter håndhævelsesloven trådte i kraft 1. juli 2010. Håndhævelsesloven, lov fra 1984, der indførte udvidet adgang til administrativ håndhævelse af miljø- og planlovgivningen. Samtidig blev miljømyndighederne forpligtet til at reagere på ulovlige forhold, medmindre der er tale om forhold af helt underordnet betydning. Lovkommentaren giver e...